อารยธรรมสุเมเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงงานเรื่อง อารยธรรมสุเมเรียน

ครูประจำกลุ่มสาระ  คุณครู อรวรรณ  กองพิลา

ครูที่ปรึกษาโครงงาน คุณครู คเชนทร์  กองพิลา

จุดประสงค์การเรียนรู้

1 เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลจากแหล่งความรู้เรื่อง อารยธรรมสุเมเรียน

2 เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น รู้จักทำงาน
3  มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความรับผิดชอบฯ
4 เพื่อให้ผู้เรียนใช้ความรู้และประสบการณ์เลือกทำโครงงานตามความสนใจ

วัตถุประสงค์

1.ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยในการตั้งถิ่นฐานของชาวสุเมเรียน

2.ศึกษาเกี่ยวกับมรดกทางด้านวัฒนธรรมของชาวสุเมเรียน

3.ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะของชาวสุเมเรียน

คำถามประจำโครงงาน

1. ชาวสุเมเรี่ยนได้อพยพมาจากที่ราบสูงอะไร

2.ชาวสุเมเรียนได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณตอนล่างลุ่มแม่น้ำอะไร

3. โดยเรียกบริเวณนี้ว่าอะไร

4.ชาวสุเมเรียนได้มีการสร้างชลประทานขึ้นเพืออย่างไร

5.การปกครองที่ไม่ขึ้นต่อกันที่เรียกว่า  ”นครรัฐ”จึงเป็นที่รู้จัก

<div style=”margin-bottom:5px”> <strong> <a href=”http://www.slideshare.net/dcmoboces/sumer&#8221; title=”Sumer” target=”_blank”>Sumer</a> </strong> from <strong><a href=”http://www.slideshare.net/dcmoboces&#8221; target=”_blank”>dcmoboces</a></strong> </div>

โฆษณา
โพสท์ใน Uncategorized | 2 ความเห็น